flag flag american club

Regulamin

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana* dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Szczegóły tego dotyczące zawarliśmy poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

My, Firma Handlowa AMERTOM Tomasz Wleciał siedzibą w Warszawie (02-233) przy ulicy Serwituty 35, jesteśmy Administratorem Pani/Pana*  danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pana* kontaktować się na adres e-mail:  american.club@interia.pl lub pi­semnie na adres naszej siedziby.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana* dane:

- na podstawie Pani/Pana* zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- w celu zawarcia umowysprzedażyna podstawie Twojego zain­teresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest na­szym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana* dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj.firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, audytorom, firmom ochroniarskim;innym niezależnym odbiorcom, tj.partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; innym partnerom handlowym.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana*  danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana* dane

- pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;

- pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia po­tencjalnych roszczeń z umowy;

- podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do cza­su, aż zgłosi Pani/Pan* sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 1. Pani/Pana* prawa
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan* zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana* da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana* zdaniem mamy nieprawidłowe dane na  Pani/Pana* temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan*, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana* sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W każdej chwili maPani/Pan* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lubdane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

MaPani/Pan* prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech­nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe­godane osobowe dotyczące Pani/Pana*, przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Istnieje możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu pod­miotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan* prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody:

W przypadku przetwarzania Pani/Pana* danych na podstawie zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan* prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana* zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpo­wiednio Panią/Pana* zidentyfikować.

VII. Informacja o profilowaniu

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie są profilowane.

VIII. Kategorie Pani/Pana* danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana* danych:

podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, elektroniczne dane lokalizacyjne, finansowe dane identyfikujące, zobowiązania, umowy oraz ugody, zezwolenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana* danych jest:

- warunkiem zawarcia umowy;

W przypadku nie podania danych

- możemy odmówić zawarcia umowy;